Mansarovar  B.Ed.

Mansarovar  B.Ed.

Governing Body

S.No. NAME DESIGNATION ADDRESS
1 Mr. K.K.Tiwari Secretary G-1 Mansarovar Campus, Kolar Road, Bhopal-462042

2 Dr. M.K. Tiwari Vice Chairman EH-3, Nehru Nagar, Bhpal


3 Mrs. Manjula Tiwari Chairman G-1 Mansarovar Campus, Kolar Road, Bhopal-462042

4 Mr. Gaurav Tiwari Treasurer G-1 Mansarovar Campus, Kolar Road, Bhopal-462042

5 Mrs. Disha Tiwari Joint Secretary G-1 Mansarovar Campus, Kolar Road, Bhopal-462042

6 Mrs. Manisha Sharma Member 24 Surbhi Parishar Bhopal

7 Mrs. Manjari Paliya Member Gram Paliya Pipariya, Dist. Hoshangabad